maori

Traduzioni

maori

Maori (pův. obyvatel N. Zélandu), Maor, maorský, maorština

maori

maori, maori-

maori

Maori

maori

maori, maori-, maorin kieli

maori

maori

maori

Maori, maorski

maori

マオリ人の, マオリ族, マオリ語

maori

마오리 사람, 마오리어, 마오리의

maori

Maori

maori

maori

maori

maori, maorisk

maori

เกี่ยวกับเมารี, ชาวเมารี, ภาษาเมารี

maori

người Maori, thuộc tộc người Maori, tiếng Maori

maori

Маорски

maori

[maˈɔri]
1. agg & sm/fMaori
2. sm (lingua) → Maori