antisismico

(Reindirizzato da antisismica)

antisismico

(anti'sizmiko)
aggettivo plurale maschile antisismici (tʃi)
che resiste ai terremoti una costruzione antisismica
Traduzioni

antisismico

antiseismic

antisismico

antisísmico