brama di apprendere

Traduzioni

brama di apprendere

Wißbegier