cattolico romano

Traduzioni

cattolico romano

Roman Catholic

cattolico romano

římskokatolický, římský katolík

cattolico romano

katolik, romersk-katolsk

cattolico romano

Katholik, römisch-katholisch

cattolico romano

católico romano

cattolico romano

roomalaiskatolinen

cattolico romano

catholique

cattolico romano

rimokatolički, rimokatolik

cattolico romano

ローマカトリック教会の, ローマカトリック教徒

cattolico romano

천주교도, 천주교의

cattolico romano

roomskatholiek

cattolico romano

katolikk, romersk-katolsk

cattolico romano

katolik, rzymskokatolicki

cattolico romano

católico romano

cattolico romano

katolik, katolsk

cattolico romano

ที่เกี่ยวกับศาสนาโรมันคาทอลิค, ผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิค

cattolico romano

người theo Thiên Chúa Giáo La Mã, thuộc Thiên Chúa Giáo La Mã