chiamare col cercapersone

Traduzioni

chiamare col cercapersone

ينادي

chiamare col cercapersone

vyvolat

chiamare col cercapersone

kalde

chiamare col cercapersone

ausrufen lassen

chiamare col cercapersone

ειδοποιώ

chiamare col cercapersone

page

chiamare col cercapersone

kutsua hakulaitteella

chiamare col cercapersone

appeler

chiamare col cercapersone

pozvati

chiamare col cercapersone

ポケットベルで呼び出す

chiamare col cercapersone

안내 방송을 하다

chiamare col cercapersone

oproepen

chiamare col cercapersone

kalle opp

chiamare col cercapersone

paginować

chiamare col cercapersone

mandar chamar

chiamare col cercapersone

anropa

chiamare col cercapersone

เรียกโดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือเครื่องส่งสัญญาณติดตามตัว

chiamare col cercapersone

anons etmek

chiamare col cercapersone

nhắn tin

chiamare col cercapersone

广播找