endotermico

Traduzioni

endotermico

endothermic

endotermico

endotermia

endotermico

endotérmico

endotermico

/a, ci, che [endoˈtɛrmiko] aggendothermic