eureka

eureka

('ɛureka)
interiezione
espressione di soddisfazione per aver risolto un problema Eureka, è fatta!