forza di volontà

Traduzioni

forza di volontà

Willenskraft

forza di volontà

will power, willpower

forza di volontà

fuerza de voluntad

forza di volontà

síla vůle

forza di volontà

viljestyrke

forza di volontà

tahdonvoima

forza di volontà

force de volonté

forza di volontà

snaga volje

forza di volontà

意志の力

forza di volontà

의지력

forza di volontà

wilskracht

forza di volontà

viljestyrke

forza di volontà

siła woli

forza di volontà

força de vontade

forza di volontà

сила воли

forza di volontà

viljestyrka

forza di volontà

ความตั้งใจและความมีวินัยที่นำตัวเองไปสู่ความสำเร็จ

forza di volontà

irade

forza di volontà

sức mạnh ý chí

forza di volontà

毅力