funzione di luminosità

Traduzioni

funzione di luminosità

luminosity function

funzione di luminosità

fonction de luminosite