furono

Traduzioni

furono

היו

furono

furono

var

furono

olivat

furono

были

furono

were

furono

furono

[ˈfurono] vb
vedi essere