imperfettamente

IMPERFETTAMENTE.

Contrario di perfettamente. Lat. imperfectè.
Cresc. proem. n. 9. Oscuramente, e imperfettamente è trattata, e data.
Traduzioni

imperfettamente

imperfectly

imperfettamente

[imperfettaˈmente] avvimperfectly