imposto

Traduzioni

imposto

enforced

imposto

imposé

imposto

opgelegd

imposto

pålagt

imposto

impostas

imposto

부과

imposto

наложени

imposto

käyttöön

imposto

فرض

imposto

/a [imˈposto] pp di imporre