imputridimento

Traduzioni

imputridimento

[imputridiˈmento] smputrefaction