nastrino

Traduzioni

nastrino

ribbon, fob

nastrino

ruban, signet

nastrino

[nasˈtrino] smribbon