nordeuropeo

nordeuropeo

(nordeuro'pɛo)
aggettivo
dell'Europa settentrionale gli stati nordeuropei

nordeuropeo

maschile

nordeuropea

(a) femminile
nome
abitante dell'Europa settentrionale la cultura dei nordeuropei