part-time

Traduzioni

part-time

na částečný úvazek

part-time

deltids-, på deltid

part-time

part-time

part-time

osa-aikainen, osa-aikaisesti

part-time

honoraran, honorarno

part-time

パートタイムで, パートタイムの

part-time

시간제로, 시간제의

part-time

parttime

part-time

deltid, deltids-

part-time

deltids-, på deltid

part-time

ซึ่งไม่เต็มเวลา, นอกเวลา

part-time

yarım gün

part-time

bán thời gian