pass. di to freeze

Traduzioni

pass. di to freeze

froze