polifase

Traduzioni

polifase

polifásico

polifase

多相

polifase

多相

polifase

Polyphase

polifase

Flerfasiga

polifase

[poliˈfaze] agg (Elettr) → multiphase