spazio extra-atmosferico

Traduzioni

spazio extra-atmosferico

outer space