tanzaniano

Traduzioni

tanzaniano

Tanzánec, tanzanský

tanzaniano

tanzanianer, tanzaniansk

tanzaniano

Tanzanian

tanzaniano

tanzano

tanzaniano

tansanialainen

tanzaniano

tanzanien

tanzaniano

Tanzanijac, tanzanijski

tanzaniano

タンザニアの, タンザニア人

tanzaniano

탄자나아의, 탄자니아 사람

tanzaniano

tanzanier, tanzanisk

tanzaniano

tanzaniano

tanzaniano

tanzanier, tanzanisk

tanzaniano

เกี่ยวกับประเทศแทนซาเนีย, ชาวแทนซาเนีย

tanzaniano

người Tanzania, thuộc nước/người Tanzania