ufficio informazioni

Traduzioni

ufficio informazioni

sedes nuntiis divulgandis

ufficio informazioni

informační kancelář

ufficio informazioni

informationskontor, oplysningskontor

ufficio informazioni

Auskunftsbüro, Informationsbüro

ufficio informazioni

oficina de información

ufficio informazioni

neuvonta

ufficio informazioni

bureau des renseignements

ufficio informazioni

ured za informiranje, ured za upite

ufficio informazioni

案内所

ufficio informazioni

안내소

ufficio informazioni

inlichtingenbureau

ufficio informazioni

informasjonskontor

ufficio informazioni

biuro informacji

ufficio informazioni

справочное бюро

ufficio informazioni

informationsbyrå, informationskontor

ufficio informazioni

สำนักงานข้อมูล, สำนักงานที่คนไปสอบถาม

ufficio informazioni

phòng hướng dẫn, văn phòng cung cấp thông tin

ufficio informazioni

问讯台, 问讯处